“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ
ายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระดับภูมิภาค เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”
AICHA Training Programme On Business And Human Rights
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) และ
เครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมอาเซียนภาคเอกชน (ASEAN CSR Network)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน(UN Guiding Principle on Business and Human Rights : UNGP)
บทบาทความรับผิดชอบของรัฐต่อการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษชนในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทาย ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมอบรม

         โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวสรุปใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
เพื่อให้การขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง
จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การลงพื้นที่ ๔ ภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในหลักการสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ
ร่วมกับภาคประชาสังคม ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และ Global Compact Network Thailand เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เคารพ
สิทธิมนุษยชนต่อไป 


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --