การประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑


          ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทรงรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา และนโยบายแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานจากองค์ประธานโครงการฯ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

          โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

          ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกแด่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกดังกล่าว


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --