รมว.ยธ. เน้นย้ำการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน


          ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม

          โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
          ๑. ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และสำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุ่มผู้ต้องขังภายในเรือนจำ

          ๒. กระทรวงยุติธรรมร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี และป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรคในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง

          ๓. ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานข้ามชาติ ทั้งในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน โดยกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจทั้งในส่วนของการติดตามคดีสำคัญ และการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เพื่อผลักดันให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น

          ๔. ให้ทุกส่วนราชการ เตรียมการลงพื้นที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ครั้งต่อไปกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          ๕. ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการเชิงรุกในการลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและแนะนำเหยื่ออาชญากรรม (Victim Screen) รวมทั้งการแจ้งสิทธิต่างๆ แก่ครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ รวมทั้งสิทธิอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --