รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

          ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่อง
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เข้าร่วมประชุม
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ
ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

          ๑. คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ
จึงขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดทำแผนการดำเนินงาน
เพื่อการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามหลัก “ถอดรหัสวาระแห่งชาติ
๔+๓+๒+๑ = GOAL กุญแจสู่สังคมสันติสุข” รวมทั้งมอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุม

ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และประสานความร่วมมือ
กับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้
ความสำคัญเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และร่วมกันดำเนินงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

          ๒. ขอให้จัดทำฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องครอบคลุม
การดำเนินงานอำนวยความยุติธรรมในทุกมิติของทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม และสามารถให้รายละเอียดที่ครบถ้วนถึงสถานการณ์อำนวยความ
ยุติธรรมระดับพื้นที่ อาทิ จำนวนเรื่องและประเด็นที่ร้องเรียนกับกระทรวงยุติธรรม
สถิติจำนวนผู้ต้องขัง การแบ่งประเภทตามการกระทำความผิด สถิติการกระทำผิดซ้ำ

สถิติการดำเนินการคืนคนดีสู่สังคมทั่วประเทศ เป็นต้น

          ๓. ขอให้ทุกส่วนราชการกำชับและกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
เรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทั้งนี้ หากพบ
การทุจริตเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในลำดับใดผู้บังคับบัญชาที่ระดับเหนือกว่า
๑ ชั้นจะต้องมีส่วนรับผิดชอบและได้รับโทษในการกระทำผิดดังกล่าวด้วย

          นอกจากนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเร่งสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนในภารกิจที่รับผิดชอบ เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องการจัดอันดับ
ความความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) และเรื่อง
การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงยุติธรรมใน ๑ ปีข้างหน้า
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณา
นำบทความสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์จากสื่ออื่นมาเผยแพร่ผ่านสื่อของหน่วยงาน
รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --