“ยุติธรรม” เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชน

         ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบภารกิจ แผนงาน และการดำเนินงาน
ที่สำคัญเร่งด่วนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค
และข้อขัดข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
          โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
          ๑. การให้ความสำคัญในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชน
          ๒. การพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและผู้ติดยาเสพติด โดยการเสริมทักษะ
และเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพ เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ภายหลังพ้นโทษและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
          ๓. การเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ในสังคมโลก
          ๔. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
อย่างครอบคลุมทั้งกระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
          ๕. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ
การลดขั้นตอนการดำเนินงาน การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชน
เป็นต้น เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


****************************************************************

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --