“ยุติธรรม” มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม


        ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม
ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ

         โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานที่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs) ด้วยการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” 
มาเป็นแนวทางหลักในการกำหนดนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 
โดยสรุปดังนี้

๑. เทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อพิทักษ์ปกป้อง คุ้มครอง มิให้มีการกระทำผิด หรือล่วงละเมิดต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งน้อมนำ 
“ศาสตร์พระราชา” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน

๓. นำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิให้ประชาชน
ได้รับทราบ

๔. เน้นบทบาทและมาตรการเชิงรุกเพื่อให้สังคมมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนด

๕. สร้างคนดีให้สามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
โดยพัฒนากลไกการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ถูกคุม
ความประพฤติ โดยการให้ความรู้ และทักษะการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

         ทั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนงาน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ประกอบด้วย

๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ๒) การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุข
ในสังคม เพื่อแก้ไขการกระทำความผิดซ้ำ ๓) การอำนวยความยุติธรรมโดยการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ ๔) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ๕) การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง ๖) การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

         สำหรับงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. ติดตามคดีสำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการจัดการ
ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสังคม ให้มีความ
คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

๒. ขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
โดยให้ยุติธรรมจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการดำเนินงานจากส่วนกลาง
ไปสู่ภูมิภาค รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับพื้นที่

๓. ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในรูปแบบ “หมอยุติธรรม” 
เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ คำแนะนำ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม

๔. พัฒนาการให้บริการประชาชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชน 
เช่น การให้บริการออนไลน์ (e-Service)  การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) รวมถึงลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการบริหารงาน         
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้กระทรวงยุติธรรม เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่น และยอมรับจากสังคมและประชาชน
ตลอดไป

         ต่อจากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวเกี่ยวกับ
นโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม 
ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --