รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานของกรมราชทัณฑ์


         ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ
พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงาน โดยมี พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
พร้อมด้วยผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับมอบนโยบาย 
ต่อจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางบางขวาง เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และรับทราบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำ


         พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์มีเรือนจำทั่วประเทศ จำนวน ๑๔๓ แห่ง ต้องรองรับผู้ต้องขังจำนวน
ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ คน และผู้ต้องขังเกือบ ๗๐ % ต้องโทษในคดียาเสพติด ประกอบกับ
จำนวนผู้ต้องขังที่มีมากทำให้อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ต่อการควบคุมผู้ต้องขังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล จึงทำให้ดูแลผู้ต้องขังไม่ทั่วถึง มาตรการในการแก้ปัญหาที่ต้นทาง คือ
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้สูงอายุไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนกระบวนการดูแลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ต้องดำเนินการ
ตามมาตรฐานสากล ส่วนปัญหาหลัก คือ ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานปลายทาง จึงต้องร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้
กรมราชทัณฑ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับทราบข้อมูลอันจะนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่สอดคล้องกับแต่ละสถานที่และสภาพปัญหาที่แตกต่างกันไป รวมทั้งเชื่อมโยง
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนกรณีปัญหาสังคมไม่ยอมรับ
ผู้พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมนั้น กรมราชทัณฑ์ ต้องเร่งสร้างการยอมรับของสังคมเมื่อผู้ต้องขัง
พ้นโทษ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ โดยเน้นการฝึกใน ๓ ด้าน คือ

๑. การฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดของแต่ละบุคคล และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
๒. การฝึกวินัย และสมาธิให้แก่ผู้ต้องขัง
๓. ฝึกการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม และร่วมมือกับภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการในการสร้างอาชีพ
โดยใช้หลักการพัฒนาคน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม อย่างเช่นที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศ 
และสอดคล้องกับนโยบาย ๑ ใน ๗ ก ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ คือ การให้กำลังใจ 
เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาส และเป็นการคืนคนดีกลับสู่สังคม


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --