รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ พร้อมทั้ง
มอบนโยบายการทำงาน โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
และร่วมรับฟังนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ชั้น ๓ อาคาร ๒
และศูนย์บัญชาการ (Command Centre) ชั้น ๔ อาคาร ๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

         ต่อจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ทักษะด้านดิจิทัล ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์
และศูนย์ฝึกยิงปืนสถานการณ์จำลอง เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
         พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันในการจัดการกับกระบวนการด้านยาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งมุ่งเน้นการการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดระหว่างประเทศ ทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นภาคีเครือข่ายในอาเซียนและประเทศ
นอกเขตอาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสอนเทคนิค
การปฏิบัติงาน ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการอย่างเห็นผล ได้แก่ โครงการ
แม่น้ำโขงปลอดภัย เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหลายประเทศในการปิดล้อม                  
บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานทำให้สามารถปราบปรามยาเสพติดได้เพิ่มขึ้น
โดยในอนาคตมีแนวทางที่จะขยายความร่วมมือไปยังประเทศนอกกลุ่มอาเซียนเพิ่มมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาฟื้นฟูและบำบัดผู้ติดยาเสพติดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามแนวศาสตร์พระราชา การสร้างความรับรู้ในเด็กและเยาวชน และการสร้างการรับรู้
เรื่องกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วยตลอดจน ได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่
การเร่งรัดต้านภัยยาเสพติด การเร่งรัดปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
คู่คุณธรรม และการสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --