“ยุติธรรม” เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงความเป็นธรรมของประชาชน

         ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
คณะผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

         โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้นำเสนอแผนงานสำคัญของ
กระทรวงยุติธรรมต่อที่ประชุมฯ ได้แก่

๑. แผนงานการจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการวิเคราะห์
ปัญหาการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง และผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
โดยเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างกลไกการลด
การกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังแต่ละคนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแผนระยะยาวใน ๓ ปี
ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการก่ออาชญากรรมซ้ำลงให้ได้ ๑๐%

๒. แผนงานการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชน
โดยการประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ผ่านกลไกคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
(สยจ.) และศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านงาน
ยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. การทำงานเชิงบูรณาการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติและ
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยทำงานควบคู่กับ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

๒. เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

๓. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระดับภาค ๖ ภาค การพัฒนาระดับ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว

๔. การปฏิรูประบบราชการ โดยการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดยมอบหมายตัวชี้วัดให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ
ในการเร่งรัดงานสำคัญ เพื่อนำนโยบายสู่ประชาชนโดยเร็ว โดยใช้กลไกการทำงาน
ในรูปแบบประชารัฐ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยทุกกระทรวงจะต้องมี
แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --