รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

         ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ น.
ณ ห้องประชุม บีบี ๒๐๖
 ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

         ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมบุคลากร
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทาง
ด้วยการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อบรรจุหัวข้อวิชาความรู้ด้านงานยุติธรรม
ลงในหลักสูตรนิติศาสตร์ และเน้นให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี ก่อนคนเก่ง
รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม
หรือตกเป็นเหยื่อ ไม่ใช่มีเงินหรือสิ่งล่อใจอื่นใดมาเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --