รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่พร้อมหารือเพื่อขับเคลื่อน "กาฬสินธุ์โมเดล" และเอาจริงกับเจ้าหนี้นอกระบบต้องไม่ให้มีอีก

         ในวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์
แฮปปิเนส ๒๐๑๙ โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ
         ต่อจากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเหมาะสมในการ
สร้างโรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ ศูนย์ประชุม คลังสินค้า ณ อ.ยางตลาด และ อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
         รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นอกจากมาตรการ
ในการส่งเสริมด้านสาธารณสุข เกษตรกรรม แรงงาน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และวัฒนธรรม
ให้เกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธ์ุแล้ว ยังต้องดำเนินการในด้านการอำนวยความยุติธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการ
สำคัญในการลดความทุกข์ยากในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
กาฬสินธุ์โมเดล โดยเฉพาะปัญหาหนี้นอกระบบที่มีการฟ้องร้องคดีในศาลกว่า ๒๔๐ คดี
ทุนทรัพย์รวมมากกว่า ๒๗ ล้านบาท จากนายทุน ๓ กลุ่มใหญ่ กระทรวงยุติธรรมจะเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่าง
ลูกหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร กับกลุ่มเจ้าหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่
เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และยึดที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยจะยึดถือผลประโยชน์
ของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ เกษตรกรจะต้องได้ที่ดินกลับมาทำมาหากิน และกลุ่มผู้ประกอบการ
จะต้องได้เงินทยอยคืนใช้หนี้จากเกษตรกรที่เป็นธรรม และตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าหนี้นอกระบบ
ที่เอาเปรียบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องไม่ให้มีอีกต่อไป โดยจะนำมาตรการทางกฎหมาย
ที่เข้มข้น พร้อมมาตรการยึดทรัพย์ และมาตรการทางภาษีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป
         นอกจากนี้ อยากให้สังคมให้โอกาสผู้ที่เคยหลงผิดติดยาเสพติด และผู้ก้าวพลาดกระทำ
ความผิด ที่เข้าสู่กระบวนการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
และสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธ์ุอย่างยั่งยืน
ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --