รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม

          ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องกิจการยุติธรรม ชั้น ๙
สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงาน
กิจการยุติธรรม พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทย โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังนโยบายการทำงาน

         โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ
ด้านนโยบาย (Platform) ที่ กพยช. นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นนโยบาย
ด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศ การผลิตสื่อวีดิทัศน์กาฬสินธุ์โมเดล ในมิติของ
กระบวนการยุติธรรม การประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงยุติธรรม การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ตามข้อเสนอ สปท. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แนวทางการพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและในกระบวนการยุติธรรม การดำเนินงานศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
(DXC) โดยเน้นการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านกระบวนการยุติธรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้มีความเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ได้ นอกจากนี้
ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐ โดยการพัฒนาสื่อชุดความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มีความทันสมัย
ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --