รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและทายาท จำนวน ๕ ราย

         ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแบบมีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการด้านการไกล่เกลี่ย

ระงับข้อพิพาทการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และด้านการคุ้มครองพยาน ฯลฯ

โดยมีนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับ

         นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาท ตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จากกรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย 

จำนวน ๕ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๖,๐๗๓.๕๐ บาท

         โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังสรุปผล

การดำเนินงานของกรมสิทธิและเสรีภาพ และรับฟังปัญหาการดำเนินงานของส่วนภูมิภาค 

จากผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๑-๔ พร้อมทั้ง กล่าวชื่นชม

การทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยเน้นย้ำ

เรื่องการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --