กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

         ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ

ในงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประธานองค์กรอิสระ 

องค์กรศาล อัยการสูงสุด ปลัดกระทรวงหรือหน่วยเทียบเท่า ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กร

ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ทูตหรือผู้บริหารสถานทูตประจำประเทศไทย และตัวแทนเด็ก

และเยาวชน เข้าร่วมงานฯ

         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การจัดงานประกาศวาระ

แห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นผลสืบเนื่องจาก

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบและประกาศวาระแห่งชาติ

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้น

เพื่อเป็นการรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม

สนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดความก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง

มั่งคั่งและยั่งยืน สำหรับการประกาศวาระแห่งชาติฯ มีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ 4 ประการ คือ

1. ส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 ให้ขับเคลื่อนไปด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิทธิมนุษยชน

2. มุ่งมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง

ผ่านทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในมาตรา 4

ที่กล่าวถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง และนโยบายของรัฐบาลข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศ

เกี่ยวกับสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน

3. เป็นการแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น

ร่วมมือกันกับคนในชาติในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

4. เป็นการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

และเป็นการวางรากฐานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2566)

ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --