กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561

         เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561
โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

- ผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างปี 2555 - 2557 และ
ปี 2558 - 2560 

- ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด

2) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

3) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด

4) คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 เพื่อลดปัญหา
ยาเสพติด และผลกระทบในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง ช่วยเหลือฟื้นฟูบุคคล
ที่ผ่านการบำบัดและต้องโทษให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ รวมถึงลดผลกระทบจาก
ผู้เสพยาเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมในสังคม
 

- การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดให้แก่ประชาชน โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
งานยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง รวมถึงการชี้แจงประเด็นข่าวสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
 
- ผลการปฏิบัติและแนวทางในการปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ ปี 2561 ภายใต้แผนปฏิบัติการ
แม่น้ำโขงปลอดภัย
6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559 - 2561) โดยการผนึกกำลังร่วมกันของ
สมาชิก
6 ประเทศ ในการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เพื่อลดศักยภาพการผลิตยาเสพติด
และความร่วมมือในการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดกระจายออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
 

         นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน
ปี
2561 การปรับเปลี่ยนภารกิจสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

         ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระสำคัญของชาติ ซึ่งยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในไทยนั้น
ส่วนใหญ่มีที่มาจากแหล่งผลิตนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
ปัจจุบันพบว่าศักยภาพการผลิตในพื้นที่นี้ยังมีสูงอยู่ โดยแผนการดำเนินงานในปี 2561
ได้ยึดหลักแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ เน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย ศอ.ปส. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ทบทวนกลไกในการขับเคลื่อนงานของ ศอ.ปส.
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการป้องกันยาเสพติด นำแนวคิดใหม่ในการวางรากฐาน
ตั้งแต่เด็กปฐมวัย และดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง ด้านการปราบปรามยาเสพติด
เครือข่ายการค้าทุกระดับ มุ่งเน้นการปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญ การสืบสวนขยายผล
เพื่อทำลายโครงสร้างการค้าและวงจรการเงิน

         ด้านการบำบัดรักษา ยึดแนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยภายใต้การสาธารณสุขนำ
สู่การเชื่อมโยงตามโครงการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ รวมถึงด้านนโยบายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ

         นอกจากนี้ นโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม จะเน้นไปที่การลงพื้นที่ให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันภัยจากยาเสพติด
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการใช้พลังประชารัฐในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใ
นหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --