“ยุติธรรม” เปิดตัวรถเคลื่อนที่ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย เปิดให้บริการนำร่อง ๕ ภูมิภาค

         ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดตัวรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในหัวข้อ "ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย"
โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายชุติเดช ทองอยู่ (ครูเทียม ชิงช้าสวรรค์)
ดาว มยุรี และแฟ้ม บุญมา เข้าร่วมฯ ณ ลานทิศเหนือ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การสร้างการ
รับรู้ด้านกฎหมาย กฎ กติกา และกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน ถือเป็นแนวทางสำคัญ
ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของรัฐบาล โดยกลยุทธ์ในการนำเสนอข้อกฎหมายในรูปแบบกิจกรรม
รถเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาด้านกฎหมายและ
การให้บริการด้านกฎหมาย ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ถือเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ดี
เนื่องจากจะทำให้เกิดการสื่อสาร ๒ ทาง สามารถรับทราบปัญหาในพื้นที่ต่างๆ อันจะนำไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดความทุกข์ยาก เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้าน มีความสุข อย่างยั่งยืน
ต่อไป

         ทั้งนี้ การให้บริการของรถเคลื่อนที่ดังกล่าว จะเปิดให้บริการในจังหวัดนำร่อง ๕ ภูมิภาค
ได้แก่
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมเปิดตัวรถเคลื่อนที่ต่อสื่อมวลชน (กรุงเทพฯ)
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาคกลาง (จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี และอยุธยา)
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดกาฬสินธุ์)
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
และครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --