กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีพูดคุย เรื่อง "Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล"

            ในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์
มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์
แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ดร.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และนางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังในครั้งนี้ด้วย
             ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า
กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย
ในสังคม และมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้ เพื่อป้องกันการหลอกลวงของประชาชน รวมถึง
เตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกรรมทางการเงินของโลก
โดยต้องเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain และสกุลเงินดิจิทัล ให้แก่
ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ โอกาส ความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากนวัตกรรมทางการเงินประเภทนี้ ซึ่งเราต้องเรียนรู้และปรับตัว
ให้ทันกับเทคโนโลยียุคดิจิทัลให้ได้อย่างสมดุล และมีสามัญสำนึกที่ดีในการใช้เทคโนโลยี
เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --