ยธ.ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่

         ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๕ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
กล่าวรายงาน 
         โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงนโยบาย
และการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับประเด็น "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่
ประชาชน" พร้อมทั้งมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๓ ราย เป็นจำนวนเงิน
๑๔๙,๕๑๐ บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม
มีนโยบายมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้าง
ความเป็นธรรมให้เกิดกับประชาชนทุกคนในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล  โดยเฉพาะ
การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรม
และความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกระดับ ทุกพื้นที่ ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับยุติธรรมชุมชน ทั้งการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม อาทิ งานกองทุนยุติธรรม
ในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นต้น 
         ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ซึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๔๐ ศูนย์ โดยสามารถดำเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับประชาชนได้มากกว่า ๘๐ เปอร์เซนต์ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนให้มีศักยภาพในการรวมตัวกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และการ
ช่วยเหลือประชาช นด้านกฎหมาย โดยให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนและ
บูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่
ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันจะนำไป
สู่การลดจำนวนผู้กระทำความผิดโดยไม่รู้กฎหมายได้อีกด้วย


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --