รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับผู้อำนวยการบริหาร UNODC ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

         ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น.
ณ ห้องรับรอง ๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.
ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ให้การต้อนรับ
นายยูริ เฟโดทอฟ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC)
และรองเลขาธิการสหประชาชาติ 
(United Nations Under-Secretary-General)
พร้อมคณะ 
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการร่วมกันในประเด็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทย กับ UNODC ในแนวทางการสร้างสังคมปลอดภัย โดยเน้นถึงนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมโลก ความช่วยเหลือของ UNODC
ต่อภูมิภาคอาเซียน และการให้ความสำคัญ กับการนำข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
มาปรับใช้ในประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
การปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาแนวทางในการดูแลสังคมให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --