กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการป้องกันอาชญากรรม เพื่อสังคมที่สงบสุข


เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
องค์ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ในฐานะทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทรงเป็นองค์ปาฐกเปิดการประชุมระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่สงบสุขในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” จัดโดย สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจน
สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรม
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

          โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่างๆ เช่น ความจำเป็นที่จะต้อง
เกิดการประสานงานอย่างทั่วถึง และครอบคลุม เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ความสำคัญของการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ควรได้รับการแก้ไข โดยกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงสาธารณะ ได้แก่
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ การผลิตและการค้ายาเสพติด
รวมไปถึงปัญหาคอรัปชั่น โดยสิ่งสำคัญในการบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คือ การระบุถึงปัญหาและแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่เริ่มต้น

          โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเสวนา
ในหัวข้อเรื่อง “หลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูง อัยการสูงสุด
แห่งประเทศไทย เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) รัฐมนตรีและ
ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันการทุจริตแห่งเมียนมาร์ ที่ปรึกษาอาวุโส
กระทรวงแผนพัฒนาแห่งชาติประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง
จากหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รวมทั้งคณะผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --