รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ ๖๑ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย


         เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ ๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา พลตำรวจเอก ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด นาวาตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๑๔ หน่วยงาน เป็นคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย Mrs. Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ณ กรุงเวียนนา เป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกต่างๆ รวม ๕๓ ประเทศ กับ ๙๐ องค์การระหว่างประเทศ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

          การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) เป็นการประชุมที่สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดร่วมกันทบทวนประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของประชาคมโลกในการดำเนินงานตามข้อมติและเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในปฏิญญาทางการเมือง ค.ศ. ๒๐๐๙ และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุลเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด (Political Declaration ๒๐๐๙ and Plan of Action on International cooperation towards and Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Burg Problem) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สืบเนื่องจากพันธกรณีตามเป้าประสงค์ของปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ติดต่อกันต่อเนื่องถึง ๑๒ วาระ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ จนถึงปัจจุบัน

          การประชุมฯ ครั้งนี้ นับเป็นสมัยที่ ๖๑ โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุม CND สมัยที่ ๖๑ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
          ๑. ประเทศไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติด้านการควบคุมยาเสพติดทั้ง ๓ ฉบับ รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่ปรากฏตามเอกสารผลลัพธ์การประชุม UNGASS ๒๐๑๖
          ๒. ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากลต่างๆ และดำเนินการอย่างสมดุล โดยใช้แนวทางสาธารณสุขนำ ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย”
          ๓. ประเทศไทยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
          ๔. ประเทศไทยส่งเสริมแนวทางการพัฒนาทางเลือก และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
          ๕. ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนใน ชุมชน โดยดำเนินการภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

          นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้นำเสนอกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อ “Development Oriented Drug Policies: The Future of Alternative Development” (นโยบายยาเสพติดที่มุ่งสู่การพัฒนา : อนาคตของการพัฒนาทางเลือก) เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อผลักดันให้นานาประเทศได้ตระหนักถึง แนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

          จากนั้น เวลา ๑๖.๓๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ได้ประชุมทวิภาคีกับ Mr.Abdol-Reza RAHMANI FAZLI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเทศอิหร่าน ถึงความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติด โดยอิหร่านขอสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ทั้งนี้ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมรับประทานอาหารตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเวียนนา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --