กระทรวงยุติธรรม หารือมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก เพื่อลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ


             ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น    
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวผิดคิดพลาด...ให้โอกาสแก้ตัวใหม่" (มาตรการ
ทางเลือกแทนการจำคุก) โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายพงศธร
สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลอากาศโทนวรัตน์ มังคลา เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ทั้งนี้ มีการปาฐกถาพิเศษ
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาและสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อแสวงหามาตรการ
ที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเลี่ยงโทษจำคุกและดำเนินการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันกำหนดทิศทางในการแสวงหามาตรการเลี่ยงโทษจำคุก

              รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์
ประสบปัญหานักโทษล้นเรือนจำ จากสถิติพบว่ามีจำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศมากถึง
๓๕๐,๓๖๖ คน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ ๖ ของโลก อันดับที่ ๓ ของเอเชีย และอันดับ ๑ ของอาเซียน
และเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ถือเป็นปลายน้ำของกระบวนการยุติธรรม และเป็นหน่วยงานที่ต้อง
ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือบูรณาการ
ของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแบบองค์รวม ตั้งแต่ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์
และคุมประพฤติ นอกจากมาตรการลดจำนวนนักโทษเข้าสู่เรือนจำแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญ
กับการดูแลนักโทษขณะที่อยู่ในเรือนจำ ให้มีความรู้ ทักษะอาชีพ รวมทั้งพัฒนาพฤตินิสัย
ให้สามารถกลับมาเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --