ก.ยุติธรรม หารือการเตรียมเสนอร่างกฎหมายยาเสพติด ๓ ฉบับเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาและเตรียมการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา โดยมี พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --