ก.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ดิน-การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

         ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๘ พร้อมทั้งพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ ที่ว่าการอำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ต่อจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยมุ่งเป้ากลุ่ม “ข้าว” สู่การใช้ประโยชน์ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี และตรวจเยี่ยมจุดเน็ตประชารัฐ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาพระแวง ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกระดับทุกพื้นที่ โดยกำหนดลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี สำหรับสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดิน และที่สาธารณะ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จะประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่
         สำหรับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อนำเอาความรู้ที่มีมาผสมผสานและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และตรงต่อความต้องการของตลาด ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการอำนวยความยุติธรรมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในทุกระดับและทุกพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉางเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในชุมชน แต่สำหรับด้านการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ หากประชาชนประสบปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวงให้ใช้พันธุ์ข้าว หรือปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพ หรือถูกหลอกลวงให้ทำสัญญาไม่เป็นธรรม สามารถขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและไม่ถูกเอาเปรียบ
         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี และชมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสำหรับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ว่า การเรียนการสอนระดับอาชีวะศึกษาสำหรับผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายในการส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคม อันจะเป็นแนวทางให้เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานพินิจทั่วประเทศ นำไปประยุกต์ใช้ สำหรับสาระสำคัญของการดำเนินงานข้างต้นคือ การอบรมให้ผู้ต้องขังมีความรู้ในสาขาอาชีพที่สนใจ การพัฒนาฝีมือ การได้รับโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพจากผู้ประกอบการเอกชน การมีงานทำหลังการพ้นโทษ และการกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการตรวจเยี่ยมจุดเน็ตประชารัฐ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาพะแวง ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ว่า รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ประชาชนทุกๆพื้นที่เข้าถึงงานบริการของภาครัฐในทุกๆด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคมขนส่ง และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเน็ตประชารัฐเป็นการให้บริการขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ประชาชนทุกพื้นที่มีศักยภาพในการเข้าถึงข่าวสารงานบริการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --