"ยุติธรรม" ลงพื้นที่จังหวัดตรัง พบปะประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

        ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน พร้อมพบปะประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
         โดยภายในโครงการดังกล่าว มีการจัดนิทรรศการและการให้บริการประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านการอภิปราย หัวข้อ "การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม" โดยมีวิทยากรจากกรมบังคับคดี ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และสำนักงานกองทุนยุติธรรม
         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการอำนวยความยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกการขับเคลื่อน ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีความปรารถนาดีในการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในงานบริการของกระทรวงยุติธรรม และช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ให้ผู้แทนในระดับชุมชนได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้กลุ่มตัวแทนดังกล่าวนำความรู้ความเข้าใจข้างต้นไปกระจายต่อยังชุมชนของตนเอง เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม เช่น การใช้บริการของกองทุนยุติธรรม สชง. การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารความยุติธรรมที่สำคัญ คือ อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และนำไปสู่สังคมแห่งความสงบสุขและปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบา
         ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบจากผู้แทนเครือข่ายผู้หญิงปลอดหนี้ อยู่ดีมีสุข จังหวัดตรังและพัทลุง ณ ห้องประชุมทับเที่ยง วิทยาลัยเทคนิคตรัง ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาผู้มีอิทธิพลหลายกลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง ในลักษณะขายฝาก จนนำไปสู่การถูกยึดที่ดินทำกิน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่มีส่วนรับผิดชอบดำเนินการประสานงานกับสถาบันการเงินของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเจรจาตกลง ช่วยเหลือผ่อนปรนให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระหนี้ และซื้อทรัพย์คืนได้ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำหนี้นอกระบบดังกล่าวเข้าสู่ในระบบต่อไป 
         ต่อมา เวลา ๑๕.๑๕ น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเรือนจำจังหวัดตรัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --