กระทรวงยุติธรรม จัดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ซึ่งเป็นเวทีการนำเสนอผลงาน ผลการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีเป้าหมายหลักในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งเป็นเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และสื่อมวลชน โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนได้รับบริการที่มีความเสมอภาค เท่าเทียม แม้อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือถิ่นห่างไกล และสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยในเวทีโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

              ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน ใจความตอนหนึ่งว่า “การพัฒนาศักยภาพระบบงานด้านยุติธรรม จะต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยต่อไปจะมีการเพิ่ม “จิตอาสาในกระบวนการยุติธรรม” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --