"ยุติธรรม" เปิดสัมมนา "การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต" สะท้อนพฤติกรรมการเสพติด ลดปัญหาคนล้นคุก

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต : ปัญหาและทางออก 
(Back to the Future of Addiction : Problems and Solutions)
ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. สสส. และศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เรื่องการเสพติดที่มีมากกว่าการเสพติดยาเสพติดให้โทษ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
พฤติกรรมการเสพติดในบริบทของโลกาภิวัตน์และทุนนิยมสุดโต่งที่สังคมโลกและสังคมไทย
ประสบอยู่ในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทาง และนวัตกรรมการแก้ไขปัญหา
การเสพติดและการนำกระบวนการทางอาญามาใช้มากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด
ปัญหาสภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจำ 
โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ นักวิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 
และภาคการศึกษา เข้าร่วมฯ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A B C โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

         ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โดยมีปาฐกถาพิเศษจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี การบรรยายพิเศษจาก
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยไซมอน เฟรเซอร์ ประเทศแคนาดา การเสวนาเรื่อง สุดแรงต้าน:
การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีและธุรกิจที่ทำให้เสพติด การบรรยายเรื่อง การเสพติดพฤติกรรม 
ในมุมมองทางการแพทย์ การเสวนาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการเสพติดอย่างยั่งยืน 
และการเสวนาเรื่อง หลากหลายมุมมองต่อปัญหาการเสพติดและคนล้นคุก เป็นต้น

         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สังคมปัจจุบัน
กำลังถูกคุกคามจากปัญหาสิ่งเสพติด ที่มีอยู่รายล้อมรอบตัว ซึ่งปัญหายาเสพติด เป็นหนึ่ง
ในปัญหาสิ่งเสพติดที่มีอยู่หลายอย่าง อาทิ การเสพติดสื่อออนไลน์ สื่อลามก การเสพติด
พฤติกรรม และการเสพติดการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการจัดการและแก้ไขปัญหา 
โดยประเทศไทยจะคุ้นเคยกับคำว่ายาเสพติด ซึ่งถูกมองว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมที่ต้อง
จัดการด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยโทษจำคุกถูกนำมาใช้แก้ไขปัญหาเพื่อป้องกัน
อันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากยาเสพติด จนเกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ 
ทั้งๆ ที่มีปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดในชีวิตประจำวันมากมาย แต่กลับถูกมองข้ามและขาด
การป้องกันแก้ไข จนนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายและก่อคดีต่างๆ ที่มีให้เห็นในปัจจุบัน

         ประเทศไทยมีจำนวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นทุกเดือน ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขัง
ประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ ราย โดยมากเป็นอันดับที่ ๖ ของโลก และเมื่อพิจารณาคดีของผู้ต้องขัง
แล้ว พบว่า มากกว่า ๗๐% เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
การสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การบูรณาการการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การกำหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ มองเห็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป

         นางกรรณิการ์ฯ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดประเด็นและชักชวนให้
ทุกภาคส่วนร่วมคิดและร่วมหาแนวทางป้องกันปัญหาการเสพติด เนื่องด้วยในยุคร่วมสมัย 
พฤติกรรมการเสพติดของมนุษย์ ไม่จำเป็นต้องเกิดจากยาเสพติดดังที่เคยเข้าใจกันมาแต่เดิม 
แต่อาจเกิดจากการเสพติดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการตอบสนองในสมองรูปแบบเดียวกันกับ
การใช้ยาเสพติด ซึ่งกำลังเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติ โดยหากเสพติดสิ่งต่างๆ 
มากเกินไปจะนำไปสู่การเกิดปัญหาต่างๆ ในสังคม จนนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย 
และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --