พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

           ในวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑” พร้อมประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๗ จังหวัด ประทานพระดำรัสแก่ประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๑,๐๔๘ แห่ง และทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละภาค รวมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมฯ พร้อมด้วยนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๗ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรับเสด็จ จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน
          ด้านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน ๒๒,๒๐๖ แห่ง โดยมีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคล โดยในปีนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑
          โดยกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๔๘ แห่ง ซึ่งทุกหมู่บ้านและชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันเฝ้าระวัง และร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินและขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --