"ยุติธรรม" จัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา

           ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน และสิทธิหลักประกัน” (International Conference on Creditor’s/Debtors’ Rights and Remedies “Sustainable Development : Introducing Private Trustees in Bankruptcy And Developing Security Interests Regime”) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ระบบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practices) ด้านการบังคับคดีล้มละลาย และความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนากฎหมายล้มละลายและกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจต่อไป
          โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน” โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --