“ยุติธรรม” ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม


         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ (DJOP Vocational Skills Competition : DJOP VSC ๒๐๑๘) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน และเพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในด้านการดูแลเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมี นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนจากภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น โดยอาศัยขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม ซึ่งการที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเอง จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยรอบด้าน โดยเฉพาะสังคมภายนอก อาทิ สถานประกอบการ และสถานศึกษา ที่จะให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้เข้าทำงาน เข้าไปศึกษาต่อและได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงได้อย่างมั่นคง เกิดความยั่งยืนในการทำงาน และเกิดทัศนคติที่ดีต่อสังคมที่ให้การยอมรับเยาวชนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบของที่ระลึกและโล่เกียรติคุณแก่ผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๙ ราย

          ต่อจากนั้น เวลา ๑๑.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกอบเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินทร และเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพจัดสวนถาด และการตัดผมชายทรงวินเทจ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน

          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร และสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ หมวดวิชาชีพ ๘ ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ๑) หมวดวิชาชีพช่าง ประกอบด้วย การแข่งขันทำเคาน์เตอร์อเนกประสงค์เคลื่อนที่ได้ การแข่งขันจัดสวนถาด และการแข่งขันตัดผมชายทรงวินเทจ ๒) หมวดวิชาชีพคหกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันทำขนมจีนน้ำพริก การแข่งขันทำขนมสอดไส้ และการแข่งขันชงกาแฟ (Juvenile Barista Championship ๒๐๑๘) และ ๓) หมวดวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการแข่งขันออกแบบผลิตชิ้นงานโฆษณา (Print ad.)


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --