รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที

         ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าขนอม พร้อมทั้งพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารชัยสนพัฒนา ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ต่อมา เวลา ๑๓.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ ๗ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงข่าวสารและงานบริการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุม

          จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน พร้อมทั้งพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชน โดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และหน่วยงานในสังกัด เข้ามาดูแลประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการและสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมด้านต่างๆ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน การช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การให้ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม การจัดหาทนายความในการดำเนินคดี เป็นต้น ตลอดจนมุ่งส่งเสริมการให้ข้อมูลความรู้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนในเรื่องภัยสังคม การหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ และภัยจากเสพติด ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารความยุติธรรม คือ การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี และส่งเสริมคนดีสู่สังคม ซึ่งเป็นการดูแลประชาชนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกพื้นที่


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --