"ยุติธรรม" ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

          ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนยุติธรรม ด้านสถานะทางการเงินกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมและสถิติผู้ขอรับความช่วยเหลือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ เพื่อให้แผนมีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักในการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องดูแลตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง โดยกองทุนยุติธรรม ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทางของกระบวนการยุติธรรมที่จะทำให้ประชาชนรู้ถึงแหล่งที่จะมาขอรับความช่วยเหลือ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรจึงจะทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นภาพว่ากองทุนยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยให้ประชาชน เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด และทำอย่างไรให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือ จากกองทุนยุติธรรม รวมทั้งการพิจารณาขั้นตอนต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --