ก.ยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตาม การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และมาตรการในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบบริการข้อมูลเฝ้าระวัง ติดตามการกระทำผิดกฎหมายและการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา (Information Zoning Awareness System : (iZA) และพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ในเชิงกฎหมาย คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำสั่ง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานสู่ความสำเร็จรวมทั้งปัญหา อุปสรรคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนตามมาตรการทางกฎหมาย สภาพบังคับใช้กฎหมาย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ การค้ามนุษย์ และการเล่นการพนันในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นสถิติเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘,๔๖/๒๕๕๙ และ ๓๐/๒๕๕๙ เพื่อจะได้นำสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความคืบหน้าต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --