“ยุติธรรม” พัฒนาระบบงานอัตลักษณ์บุคคลของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล

         ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕-๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ” เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับงานอัตลักษณ์บุคคลที่จะมีผลเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้นำเสนอความคิดเห็นและวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานอัตลักษณ์บุคคลของประเทศไทย เพื่อให้การพัฒนาอัตลักษณ์บุคคลของประเทศไทยมีเอกภาพ และมีทิศทางในเชิงบูรณาการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อมวลชน เข้าร่วมฯ

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลนั้น เป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล โดยในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลต่าง ๆ เพื่อสนองต่อบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นการพัฒนาระบบงานอัตลักษณ์บุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให้เกิดความชัดเจนและเป็นองค์รวม ภายใต้ความตระหนักรู้และความเข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --