“ยุติธรรม” จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

          เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

          โดยที่ประชุมได้รับทราบวาระเพื่อทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ ดังนี้ ๑. สรุปสาระสำคัญ”เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ๒. ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กพยช. ๓. ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการระหว่างเดือนพฤษภาคม-ปัจจุบัน ๔. การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมภายใต้กรอบการขับเคลื่อนภารกิจของ กพยช. ๕. สรุปผลการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่๑๖ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”
๖. ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการ นำไปพิจารณาดำเนินการในประเด็นต่างๆ ตามวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑. การปกปิดประวัติความผิดอาญาของเด็กและเยาวชนและการจัดการข้อมูลประวัติการกระทำความผิดในกรณีทั่วไป ๒. สถานการณ์ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ๓. รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๔. แนวทางการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้นำข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --