รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในการนำแรงงานผู้ต้องขังออกสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาคนล้นคุก


         ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น ๒ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ รวม ๓ ประเด็น ประกอบด้วย

๑.การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ การนำผู้ต้องขังออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ และการอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในเรือนจำ

๒.ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาคนล้นคุก ซึ่งได้เคยมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวผิด คิดพลาด...ให้โอกาสแก้ตัวใหม่" ที่ผ่านมา โดยได้ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา ๘๙/๒ ตลอดจนในเรื่องของการกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ การกำหนดทางเลือกอื่นแทนการจำคุก การกำหนดกลุ่มผู้ต้องขังที่จะต้องใช้มาตรการทางเลือกอื่นและสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ

๓.การใช้ประโยชน์จากศักยภาพในทัณฑสถานเปิดและเรือนจำชั่วคราว ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะนำผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ หรือเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในพื้นที่ดังกล่าว อันจะเป็นการลดความแออัดในเรือนจำ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขังก่อนที่จะกลับคืนสู่สังคม

      โดยที่ประชุมเป็นการหาแนวคิด และข้อเสนอแนะในหัวข้อ "แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม และการใช้โทษทางเลือกภายหลังมีคำพิพากษาในส่วนของกรมราชทัณฑ์" เพื่อหาแนวทางดำเนินการให้การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่จะนำแรงงานผู้ต้องขังออกสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานเหล่านี้จะสามารถทำให้สังคมมั่นใจ และเชื่อมั่นได้ในเรื่องของระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์ที่สถานประกอบการสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ค้องขังทั้งในด้านทักษะฝีมือ และจริยธรรม
รวมถึงสร้างรายได้ให้เป็นทุนนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ   ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --