กระทรวงยุติธรรม พิจารณาร่างมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ


             ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ และผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุม ฯ เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน ๓ คณะ พร้อมทั้ง สรุปผลการดำเนินงานด้านคดีในงานคุมประพฤติ ผลการดำเนินงานตามกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิดร่วมกันในกระบวนการยุติธรรม การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล การส่งเสริมภาคประชาชน ประชาสังคมและเอกชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติและผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย (After Care)

              รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิดในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยนั้น นอกจากการพัฒนาทักษะฝีมือในด้านการประกอบอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า หรืองานอื่น ๆ ที่มีการดำเนินการฝึกพัฒนาฝีมืออยู่แล้วนั้น ควรเพิ่มทักษะความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าของโลก พร้อมทั้ง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่เคยก้าวพลาด และสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --