รมว.ยุติธรรม นำคณะสื่อมวลชน ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

         ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕6๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ที่มีความคืบหน้าการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า ๙๔ เปอร์เซ็นต์ และอยู่ระหว่างดำเนินการแผนงานการตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร ซึ่งคาดว่าอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการแก่ประชาชนภายในปลายปี ๒๕๖๓ 
          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะเป็นระยะที่ ๒ ของการก่อสร้างอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนการตกแต่งภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ และคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปลายปี ๒๕๖๓ โดยจะพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยของส่วนราชการ พื้นที่ให้บริการประชาชน และเรื่องระบบความปลอดภัย พร้อมทั้งการติดตั้งระบบ Data Center ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยสำนักงานของกระทรวงยุติธรรมจะตั้งอยู่ที่อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่นี้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมกับจุดบริการประชาชนในบริเวณชั้น ๑ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และส่งต่อเรื่องไปยังส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึงการบริการด้านงานยุติธรรมให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
          ทั้งนี้ อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่มีความสูง จำนวน ๑๑ ชั้น และมีที่จอดรถชั้นใต้ดิน จำนวน ๒ ชั้น รวมพื้นที่ใช้สอยกว่า ๘๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานรัฐมนตรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม พร้อมทั้งศูนย์บริการประชาชน ได้แก่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ปฏิบัติการสายด่วนกระทรวงยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ และห้องสมุดกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --