รมว.ยุติธรรม มอบเข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี ๒๕๖๑

        ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงาน ป.ป.ส.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เข็มชนาภิบาล) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลที่สำเร็จการฝึกอบรม ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้มีอุปการคุณแก่สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีผู้ที่ได้รับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะฯ จำนวน ๔๖ ท่าน

         ในโอกาสนี้ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
และนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เข้ารับมอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะฯ ในครั้งนี้ด้วย

         ในการนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะฯ 
ให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลสำนักงาน ป.ป.ส.

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของสังคมและปัญหาความมั่นคงของประเทศชาติ  
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นอกจากการป้องกัน ปราบปราม 
การสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับผู้คนในสังคมในการให้โอกาสให้การยอมรับผู้เสพผู้ติด 
และเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือดูแลผู้เสพผู้ติด ร่วมมือการเฝ้าระวังดูแลปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดภายในประเทศซึ่งเป็นความท้าทายของคนในชาติ 
นอกจากนั้น ยังต้องอาศัยความร่วมมือกับนานาประเทศในการควบคุมปัญหา
โดยไม่คิดว่าเป็นเพียงปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเข็มวิทยฐานะ ซึ่งแสดงถึงความทุ่มเท เสียสละ 
ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน นับเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจ 
และขอเป็นกำลังใจให้กับท่านในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --