รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมระดับชาติ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและวางแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ

         ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศในเรือนจำ เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อดูแลผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว จัดโดย กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) และกรมราชทัณฑ์

          รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเข้าเป็นประเทศภาคีสมาชิก กระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังข้ามเพศ จึงเกิดโครงการนำร่องในการปฏิบัติกับผู้ต้องขังข้ามเพศ เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังข้ามเพศได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม และเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่อาจมีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มคนข้ามเพศ เนื่องจากอยู่บนพื้นฐานของเพศสภาพ ๒ เพศเท่านั้น กระทรวงยุติธรรมมีแนวคิดในการเปิดพื้นที่ในการจัดโครงการต้นแบบในการปฏิบัติต่อกลุ่มคนและนานาชาติ เข้าใจในสิทธิและการปฏิบัติต่อกลุ่มคนข้ามเพศของกระทรวงยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

          โดยมี นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ คุณเดียร์ดรา บอยด์ ผู้ประสานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) องค์กรภาคประชาชน ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องบอลรูม บี และ ซี โรงแรมอมารี ประตูน้ำโรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --