“กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

         ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อรับทราบสรุปมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมทั้งพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ และร่างแผนบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ปปง. กรมศุลกากร กรมสรรพากร และสำนักงบประมาณ รวม ๖๐ คน เข้าร่วมประชุมฯ

          ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ มีสาระสำคัญ อาทิ การตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในระดับโลก ภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ภายในประเทศ การใช้กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒
โดยพิจารณาในเชิงสถานการณ์แนวโน้ม กรอบแผนยุทธศาสตร์เดิมและยุทธศาสตร์ใหม่ ประกอบด้วย
          ๑) แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
          ๒) สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์
          ๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
          ๔) ทิศทางของร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
          ๕) การแก้ไขปัญหา “ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง” ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๑

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --