รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดเลย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ

        ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน พร้อมทั้งพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากปัญหาความไม่เป็นธรรม และการถูกหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ในฐานะที่ได้กำกับดูแลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และได้พัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ถ้าหากมีการบริหารจัดการที่ดี จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

          นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมและรอดพ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยอาศัยเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งทำงานคู่กับอาสาสมัครในพื้นที่เข้ามาดูแลประชาชน และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมล้ำ และอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและทายาท ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ จำนวน ๕ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๘,๙๖๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

          ต่อมา เวลา ๑๖.๑๕ น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงธรรม บ้านห้วยลวงไซ ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย

          ซึ่งโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้เกิดการอำนวยความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของภาครัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

          ทั้งนี้ ในปัจจุบัน จังหวัดเลย มีจุดติดตั้งเครือข่ายเน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๒๔ หมู่บ้านกระจายอยู่ทุกอำเภอ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเข้าถึงการศึกษา จนนำไปสู่การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --