รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แด่ผู้มีคุณูปการแก่กรมพินิจฯ

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ 
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่ผู้มีคุณูปการแก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ ราย ประกอบด้วย

ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน ๑ ราย
ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน ๑ ราย
ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน ๒ ราย
และชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน ๕ ราย

โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

        รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า
ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เป็นปัญหาที่รัฐบาลตระหนัก
และให้ความสำคัญเสมอมา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาดูแลเด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ภายใต้กรอบแนวคิด “คืนคนดีสู่สังคม” ควบคู่กับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู 
และการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ทั้งในส่วนของการป้องกันผู้กระทำผิดหน้าใหม่ 
และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง 
ดิเรกคุณาภรณ์ อันเป็นเครื่องประดับยศสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ 
ข้าราชการ และผู้กระทำความดีแก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแด่ท่านทั้งหลาย เนื่องด้วยว่า ท่านทั้งหลาย
ได้ร่วมบริจากทุนทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
จึงถือได้ว่าเป็นคุณอย่างอเนกอนันต์ ควรแก่การเชิดชูสรรเสริญ 
จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ และถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --