กระทรวงยุติธรรม เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data

           ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๐๑ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data มาประยุกต์ใช้กับกระทรวงยุติธรรม” หลักสูตรเทคโนโลยี Big Data สำหรับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ ซึ่งมีอาจารย์ธีรณี อจลากุล พร้อมทีมงานจากศูนย์ Big Data Experience มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี เป็นผู้บรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data สำหรับการนำไปใช้ในการบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น การสืบสวน การฟ้องร้อง การพิจารณาคดี และการลงโทษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน กล่าวว่า การจัดทำ Data Center ให้มีมาตรฐานเดียวกันจะต้องมีความพร้อมทางด้าน Software Hardware และด้านความปลอดภัยและแม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะมีเนื้องานเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน แต่จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานกลาง เพื่อเชื่อมโยงการทำงานกันให้ได้อย่างรอบด้านและครอบคลุมและเชื่อมั่นว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เราจะสามารถผลักดันให้ทุกหน่วยงานเป็น E-Government ได้จริง

            นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การดำเนินงานด้วยเทคโนโลยี Big Data ในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมนั้นเร่งผลักดันในงานด้านกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย โดยนำฐานข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ เพื่อทำนายโอกาสในการกลับมากระทำความผิดซ้ำของบุคคล โดยคาดว่าหากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data อย่างเต็มศักยภาพ จะสามารถลดอัตราบุคคลที่กลับมากระทำผิดซ้ำได้มากขึ้น รวมทั้ง การใช้งานในด้านการซื้อขายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ เมื่อนำเทคโนโลยี Big Data มาใช้จะสามารถทำนายระบุวันที่ควรขายอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นให้ได้ผลดีมากขึ้นอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --