กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลัง ๓ หน่วยงาน ผลักดัน “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตหลานหลวง กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ด้วยความร่วมมือระหว่าง ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด ๔ กระทรวงดังกล่าว เข้าร่วมฯ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนและสถานศึกษาในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งในเรื่องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีระเบียบวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและภัยอาชญากรรม หรือต้องตกเป็นผู้กระทำความผิด ภายใต้กรอบดำเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ มีโรงเรียนและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ ๘๗๐ แห่ง

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูล ส่งผลให้เด็กและเยาวชนอาจจะไม่สามารถรู้เท่าทันสภาพสังคม มีค่านิยมและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ไปจากบรรทัดฐานที่สังคมยึดถือ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันทางสังคมต้องร่วมกันดูแลและส่งเสริมภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคมต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาเป็นทั้ง “คนดี” ควบคู่กับการเป็น “คนเก่ง” ที่มีพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกัน การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการความร่วมมือของ ๔ หน่วยงานหลัก ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาเจริญเติบโตและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นต้นทุนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --