“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนนโยบายการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน

          ในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม ๑-๕ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและแนวทางการดำเนินงานของคลินิกยุติธรรม ตลอดจนโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวงยุติธรรมกับการอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่” โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้มุ่งเน้นการทำงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน โดยได้มุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย

          ๕ จำเป็นต่อเนื่อง ได้แก่ อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม

          ๔ จำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบทุจริตคอร์รัปชัน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม

          และ ๓ จำเป็นยั่งยืน ได้แก่ สร้างการรับรู้กฎ - กติกา ร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา มุ่งเดินหน้าสามัคคีปรองดอง

เพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงยุติธรรมยังคงดำเนินการตามภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง โดยการขับเคลื่อนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โครงการสายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ เป็นต้น

          นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดในด้านต่างๆ อาทิ การลดระยะเวลาการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ  การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดการจัดทำสำเนาเอกสารและลดการใช้กระดาษ การลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การเพิ่มอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังและสร้างกรอบป้องกันปัญหาด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและบูรณาการการทำงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --