“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๖/๒๕๕๙ ในด้านมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และมาตรการในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๐/๒๕๕๙ ในด้านมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา และผลการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

          นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกลางของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการดูแลระบบฐานข้อมูลดังกล่าว พร้อมนี้ได้ทบทวนมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ซึ่งที่ประชุมมีข้อสังเกตให้ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันมีปัญหาการกระทำผิดลดลง แต่ยังไม่หมดไป จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทและการกระทำที่มีพฤติกรรมความรุนแรงแบบเปิดเผยของกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่ปรากฏให้เห็นในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ นอกจากนี้ เห็นควรให้หน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาส่งเสริมดูแลเรื่องครอบครัว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยให้ดำเนินการคู่ขนานไปกับมาตรการดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --