รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำผ่านกองทุนยุติธรรม

          ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดโดยมีผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม รวม ๒๘๐ คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

          ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้แก่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในฐานะหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยมียุติธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ถือเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนในภูมิภาค ซึ่งการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกองทุนยุติธรรม รวมทั้ง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนแบบบูรณาการ จำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงยุติธรรมจะต้องพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน อาทิ การปรับลดระยะเวลาในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน จากเดิม ๔๕ วัน ให้ลดระยะเวลาดำเนินการเหลือ ๒๑ วัน ๑๔ วัน ๗ วัน และเหลือ ๔๘ ชั่วโมงในระยะต่อไป รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น

          นอกจากนี้ ในการดำเนินงานในระดับพื้นที่จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมมือกันและลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ ก่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับความช่วยเหลือต่อไป"

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --