“ยุติธรรม” คิกออฟ Friendly Design กระทรวงยุติธรรมเพื่อสังคม และคนทั้งมวล


          ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีคิกออฟ Friendly Design กระทรวงยุติธรรมเพื่อสังคม และคนทั้งมวล ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๓ (Thailand Friendly Design Expo ๒๐๑๘) พร้อมมอบป้ายประกาศเกียรติคุณสถานที่ องค์กร และบุคคลจิตอาสา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ

          โอกาสนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้ร่วมออกบูธให้บริการคำปรึกษาและให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

          พลอากาศเอก ประจินฯ กล่าวว่า ประชาชนทุกคนต้องรับการดูแลสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค ทั่วถึง โดยโครงการดังกล่าวนี้ถือเป็นการสร้างแนวคิด Friendly Design ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ นำสินค้า ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดง อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และมิวเซียมสยาม เป็นต้น อันจะเป็นการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยากให้แก่ประชาชน ส่งเสริมความร่วมเทียมมีสิทธิ์ความเสมอภาคของทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป

         สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยมีแนวคิดหลักคือ “Smart Living for All : คุณภาพชีวิตที่นำสมัยเพื่อคนทั้งมวล รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” โดยภายในงานมีกิจกรรมและการจัดแสดงผลงานต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเทคโนโลยี นวัตกรรมการแพทย์ การบริการ การออกแบบสินค้า friendly Design กิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้ที่ใช้รถเข็น ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการออกแบบการทำ friendly Design ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ฮอลล์ ๒ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --