กระทรวงยุติธรรม พร้อมขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย


              ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ เพื่อพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนกับการที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ  

              ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการประกาศวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของไทย และการประกาศวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๒๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมทั้ง ความคืบหน้าการดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ ผลการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) และการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --